Uitdaging 1: De toekomstbestendige stad

Ons klimaat verandert. Extreme regenbuien die straten onder water zetten, langere periodes van droogte waardoor zoet water schaars wordt en meer tropische dagen die voor kwetsbare groepen kunnen leiden tot gezondheidsproblemen. De ontwikkelingen rondom klimaatverandering maken de stad kwetsbaar en hebben effect op mens en natuur. Dit biedt kansen voor oplossingen die bijdragen aan een klimaat adaptieve stad waarin bewoners gezond, gelukkig en veilig (voor overstromingen en wateroverlast) zijn. Een waterrobuuste stad met ruimte voor natuur, sociale interactie en waar mensen van alle leeftijden aantrekkelijk en comfortabel kunnen wonen en op een bewuste manier met hun omgeving omgaan.

Hoe kun je de stad toekomstbestendig inrichten, waarbij je rekening houdt met de gevolgen van klimaatverandering?


Uitdaging 2: Kustverdediging Veerse Dam

De Veerse Dam sluit samen met de Zandkreekdam het Veerse Meer af. Beide dammen beschermen de Zeeuwse kustlijn tegen het geweld van de zee.  Er is behoefte aan ideeën voor oplossingen die op termijn bijdragen aan de waarborging van de veiligheid, aan landschappelijke en ruimtelijk-economische kwaliteitsverbetering en aan vergroting van de belevingswaarde van het traject Veerse Dam – Oosterscheldekering. Bovenal zijn we op zoek naar duurzame oplossingen die passen binnen het huidige karakteristieke open landschap en de Zeeuwse identiteit. Een toegankelijke Delta met ruimte voor ondernemerschap én de natuur, waarin mensen kunnen wonen, recreëren en zich kunnen verplaatsen.

Hoe kun je de kwaliteit en beleving van de Veerse Dam met aangrenzend gebied tot de Oosterscheldekering als waterkering vergroten?