INZENDINGEN

Hier komen alle inzendingen voor de challenges te staan.

 

OPLOSSINGEN & TEAMS

econcrete.png
 ECOncrete presentatie tijdens het Challenge Event

ECOncrete presentatie tijdens het Challenge Event

CHALLENGE 2: kustverdediging veerse dam
oplossing: econcrete
organisatie: ECOncrete
CONTACTPERSOON: roY osINGA
teamleden: ROy osinga & thijmen cornelissens

ECOncrete is een op wetenschap gebaseerd bedrijf dat biodiversiteit-verhogende betonproducten ontwerpt voor de maritieme sector. We brengen beton tot leven! We verminderen de ecologische voetafdruk van kust en maritieme projecten, terwijl de stabiliteit en levensduur behouden blijven of zelfs verhoogd wordt. Een zogenaamde Win Win situatie voor natuur en constructie. De gepatenteerde betonoplossing van ECOncrete bestaat uit een speciale beton(ad-mix), oppervlaktestructuur en 3D macro vormen, samen brengen deze beton tot leven zodat ecologische (tender) doelstellingen kunnen worden behaald.
Wij bieden oplossingen voor onder andere:
• Ecological armoring units (zeeweringen);
• Tide pools (getijde poelen);
• Enhanced seawalls (kademuren);
• Ecological Pile Encapsulation (versterking en bio versterkend omhulsel voor palen van terminals);
• Biowall (Bio muur: tegels voor muren welke water kunnen vasthouden en waarop planten kunnen groeien)


 
ivn.png

CHALLENGE 1: DE TOEKOMSTBESTENDIGE STAD
oplossing: Groene Revolutie Zeeuwse Schoolpleinen
ORGANISATIE: IVN NATUUREDUCATIE
CONTACTPERSOON: VINCENT VAN DER VEEN
team: vincent van der veen, noëlle verhagen, romy de rooij en jessie eikenhout
coaches: henk pannekoek, lodewijk nijssen

Door samenwerking in 8 jaar alle ca 200 schoolpleinen in Zeeland vergroenen en benutten als buitenlokaal en groene speelplek (ook buiten schooltijd). De huidige pleinen zijn veelal grijs. Steeds meer scholen zien het belang in van een groen schoolplein voor de gezonde ontwikkeling van kinderen. Daarnaast kunnen deze plekken een rol spelen in de opgave om de bebouwde omgeving van Zeeland klimaatbestendig te maken. Bijkomend voordeel is dat deze pleinen gelijk een prachtige educatie tool vormen voor de klimaatopgave. Als we middelen en kennis bundelen in Zeeland kunnen we echt koploper worden op dit vlak in Nederland. Daarom hebben we als IVN ism de HZ en de GGD het initiatief genomen om te pleiten voor en te werken aan een Groene Revolutie Zeeuwse Schoolpleinen. Dit volgens drie pijler; 1; Schoolpleinen als een buitenlokaal 2; Schoolpleinen als stapsteen voor flora en fauna uit Zeeland / Tegels eruit / groen erin 3; Schoolpleinen als plekken voor en van de buurt.

 Presentatie van IVN Natuureducatie tijdens het Challenge Event

Presentatie van IVN Natuureducatie tijdens het Challenge Event

challenge 1: de toekomstbestendige stad
oplossing: tiny forrest
organisatie: ivn natuureducatie
contactpersoon: vincent van der veen
team: vincent van der veen, noëlle verhagen, romy de rooij en jessie eikenhout
coaches: henk pannekoek, lodewijk nijssen

De komende drie jaar willen we met vijf gemeenten op zes plekken in Zeeland binnen de bebouwde omgeving een Tiny Forest aanleggen. Een klein, inheems minibos ter grote van een tennisveld. Ieder Tiny Forest heeft een buitenlokaal. Een plek waar schoolkinderen kunnen leren in en van de Zeeuwse Natuur. Daarnaast zijn deze minibossen een plek voor en van de buurt. Door de innovatieve manier van aanplanten is de verwachting dat deze minibosjes 10 x sneller volwassen worden dan een regulier bos. Daarnaast is de verwachting dat de biodiversiteit er hoger is dan in een regulier stadsbosje. Deze plekken hebben op warme dagen een verkoelend effect en bij piekbuien helpen ze bij de berging van regenwater. Kortom, goed voor de mens en goed voor de natuur.aquaflow.png
 Aquaflow tijdens het Challenge Event met twee teamleden

Aquaflow tijdens het Challenge Event met twee teamleden

challenge 1: de toekomstbestendige stad
oplossing: flowsand zuigt regenwater op
organisatie: aquaflow
contactpersoon: ad de groot
team: ad de groot, tom spruitenberg & aloys lockefeer

Flowsand bestaat uit standaard brekerzand, dat wordt toegepast om straatwerk in te vegen. Hieraan is een high tech, capillair werkende, basaltvezel toegevoegd. Het straatwerk gaat door de capillaire werking een beetje zuigen aan het hemelwater, waardoor de doorlatendheid toeneemt. Het is echter beslist geen waterdoorlatende verharding, dat is gericht op snelle afvoer van grote buien. Hier ligt de focus op het afromen van lichte neerslag omdat daar 80-90% van het jaarvolume in zit. Het gaat om een geleidelijk doorgaand proces dat na aanleg geen verder onderhoud behoeft.


 
Schermafbeelding 2018-10-11 om 08.58.20.png

challenge 1: de toekomstige stad
oplossing: Urban Rainshell en DS
organisatie: EWB
contactpersoon: ger pannekoek
team: ger pannekoek, jacques walhout, bianca de pooter & jesper harinck

 Demonstratie van EWB tijdens het Challenge Event

Demonstratie van EWB tijdens het Challenge Event

De innovatie is een gezamenlijk initiatief van EWB en Stichting O2DIT, waarin twee innovaties (URS® en DSI®) gecombineerd worden in een oplossing waarmee piekbuien snel worden gebufferd, gezuiverd én opgeslagen in het watervoerend pakket. Het systeem voorkomt wateroverlast en houdt kostbaar zoet water beschikbaar voor hergebruik tijdens lange droge periodes. De URS® is een onderhoudsarm regenwaterbuffering en -zuiveringssysteem op basis van natuurlijk, hernieuwbaar en circulair materiaal: schelpen en mineralen. Piekbuien worden afgekoppeld en ondergronds gebufferd via kolken in een bed van AA Eco Schelpenmix. Vervuild water wordt gezuiverd via een afvoerdrain omhuld door een mineralenmengsel dat afstromend regenwater zuivert van zware metalen, minerale oliën en PAK tot binnen het infiltratiebesluit bodembescherming. M.b.v. DSI® wordt er water op een efficiënte manier geïnfiltreerd in heterogene grondwaterpakketten en verzilting van grondwater wordt voorkomen. Hiermee kunnen grotere oppervlakten verhard oppervlak kosteneffectief worden afgekoppeld. Met DSI® kan binnen korte tijd grote debieten in de grond geïnfiltreerd worden (max ca. 20m3 per uur op vrij verval en ca. 60 m3 per uur middels bemaling). Dit gebeurt vanaf 12 m-mv tot aan de onderkant van het eerste watervoerende pakket. DSI® kan vervolgens worden ingezet om water op te pompen voor hergebruik.


 
blueo2.png
Schermafbeelding 2018-10-11 om 10.51.34.png

challenge 2: kustverdediging veerse dam
oplossing: Greenbanks - Sea Citadel
organisatie: blue 02
contactpersoon: brechtje smidt & zairah khan
team: NTB

Door het bouwen van een natuurlijke golfbreker in zee voorkomen we dat de zandige kust erodeert en tegelijk maken we van deze natuurlijke architectuur gebruik om voedsel te produceren. Door verschillende functies slim te combineren creëren we kustveiligheid, banen, biodiversiteit, natuurlijke CO2 opslag en een circulaire oplossing voor nutriënten die uit de landbouw in zee terecht komen. Daarmee ondersteunen we de lokale gemeenschap, het ecosysteem en de Nederlandse klimaatdoelen.


 
deverbeelding.png
Schermafbeelding 2018-10-16 om 13.21.53.png

challenge 2: kustverdediging veerse dam
oplossing: De Veerse Dam: Een Duin en een Dijk van een Gebouw in één
organisatie: de verbeelding
contactpersoon: suzan van de ven
team: suzan van de ven, joery zegers & jesper rober

Doel: Het ontwikkelen van een botweefsel systeem als basis, kern van de dam.

  • In plaats van een massieve dam neer te leggen, wordt een holle structuur als drager van de dam ingezet. Een structuur die tevens ruimte biedt om als het skelet van een gebouw te fungeren. Denk hierbij aan de Ponte Vecchio in Florence, Maar ook aan de Boulevard in Vlissingen met haar tunnels als overblijfsel van een vestingwerk.

  • Aan zee het uiterlijk van een duingebied met ruimte voor de natuur. Aan het Veerse Meer een groen gebouw inclusief wegen.

  • De dam wordt hoger en breder dan de bestaande dam.

  • Los van de winst voor de natuur is de structuur van prefab elementen een goed exportproduct. Om oplossingen te bieden voor locaties overal te wereld. Waar gezocht wordt naar een oplossing voor situaties waar zoveel functies bij elkaar komen, de natuur behouden wordt en de mens beschermt is tegen mogelijk geweld van de zee.


 
unnamed.png

challenge 1: de toekomstbestendige stad
oplossing: Infiltratie onder bestaande gebouwen
organisatie: buro regen en water
contactpersoon: vincent huying
team: vincent huying, bruce mott & teun huijbregste

 Presentatie van Buro Regen & Water op het Challenge Event

Presentatie van Buro Regen & Water op het Challenge Event

Verzegeling van de bodem door dak en straat maakt ruimte voor regenwater beperkt, om deze ruimte te vergroten willen we infiltratie/drainage aanbrengen onder bestaande gebouwen. De beschikbare oppervlakte voor infiltratie van regenwater kan hierdoor aanzienlijk worden vergroot. Tevens kan het een belangrijke rol spelen in voorkomen van verzakkingen onder bestaande gebouwen.

challenge 2: kustverdediging veerse dam
oplossing: groeidijk
organisatie: buro regen en water
contactpersoon: vincent huying
team: vincent huying, bruce mott & teun huijbregste

Laag gelegen land grenzend aan de kustverdediging wordt door zeespiegelstijging enerzijds en bodemdaling anderzijds steeds vaker geconfronteerd met verzilting. Door achter de zeedijk een zone vrij te maken waarop land mag gaan vervenen kan een zoetwaterbel worden gecreëerd die deze verzilting buiten de deur kan houden.